O stránkách Clonable

Clonable - váš klonovací a lokalizační nástroj pro webové stránky a webové obchody.

E-mail
info[@]clonable.net
Telefonní číslo
+31 492 77 52 69
Adresa

Obchodní centrum Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Všeobecné podmínky

Clonable (dále jen "Clonable" a/nebo "my") vám poskytuje platformu, která se řídí výhradně následujícími podmínkami, které jsou nevypověditelné a mohou být změněny na základě vašeho oznámení dle uvážení Clonable, s výhradou ustanovení níže uvedených podmínek.

Přijetím a odsouhlasením podmínek této smlouvy o platformě (dále jen "smlouva"): (a) výběrem možnosti "Souhlasím" s těmito podmínkami, (b) dokončením procesu registrace (c) jakýmkoli způsobem používání platformy, jako je stahování nebo nahrávání obsahu nebo využívání služeb poskytovaných Clonable a/nebo třetími stranami prostřednictvím platformy, se stáváte zákazníkem Clonable a přijímáte následující podmínky a uzavíráte právní a závaznou smlouvu s Clonable.

V této smlouvě se všechny odkazy na vás a/nebo vašeho a/nebo uživatele a/nebo zákazníka vztahují na stranu, která uzavřela tuto smlouvu s Clonable.

Přehled
Clonable poskytuje určité služby na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, www.Clonable.net (a další, případně přeložené názvy domén, jako je www.Clonable.cz atd., ("Platforma"). Platforma poskytuje víceúčelovou překladatelskou službu, která vám umožní přeměnit místní stránky na vícejazyčné a/nebo vícekrajové webové stránky ("službaClonable"). Smlouva se vztahuje na službu Clonable. Veškerý obsah a služby zpřístupněné prostřednictvím platformy, které nebyly zpřístupněny k níže uvedenému datu "Poslední revize", budou automaticky považovány za součást služby Clonable, jakmile budou poprvé zpřístupněny prostřednictvím platformy.

Přijetí podmínek / přijetí
Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, nesmíte platformu používat.

Dále nesmíte platformu používat, pokud (i) vám místní zákony a předpisy zakazují platformu používat nebo (ii) nejste plně způsobilí a oprávnění uzavřít závaznou smlouvu s Clonable.

Používáním platformy prohlašujete a zaručujete, že máte právo, pravomoc a způsobilost uzavřít tuto smlouvu a dodržovat všechny její podmínky.

Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana informací a shromažďování informací na stránkách Clonablejsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů na stránkách Clonable (zásady ochrany osobních údajů naleznete zde). Souhlasíte s tím, aby Clonable používala vaše údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Registrace
Podmínkou používání služby Clonable a platformy je, že jste právoplatným vlastníkem webových stránek, ve vztahu k nimž platformu používáte, tedy služby Clonable. Podmínkou je také, že jste vlastníkem veškerého duševního vlastnictví, které se k nim vztahuje (nebo právním zástupcem vlastníka webových stránek).

Abyste mohli využívat službu a platformu Clonable, musíte se zaregistrovat na adrese Clonable. Chcete-li se zaregistrovat na adrese Clonable, musíte zadat platnou e-mailovou adresu (která bude použita jako jedinečný identifikátor vašeho účtu), své jméno a heslo.

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu a souhlasíte s tím, že svou e-mailovou adresu nebo heslo nepředáte, nepůjčíte ani jinak nepřevedete žádné třetí straně za účelem používání služby a platformy Clonable nebo přístupu k nim.

Jste také výhradně zodpovědní za všechny aktivity, které se odehrávají pod vaším účtem. Heslo nebo jiné údaje o účtu si můžete kdykoli změnit podle pokynů na stránce svého profilu.

Souhlasíte s tím, že nás neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném použití svého účtu nebo o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti souvisejícím s vaším účtem nebo službou Clonable a že na konci každé relace zajistíte "odhlášení" / uzavření svého účtu (pokud je to relevantní).

Používáním služby a platformy Clonable souhlasíte s tím, že: (i) poskytovat určité aktuální, úplné a přesné informace o vás, pokud o to platforma požádá, a (ii) udržovat a aktualizovat tyto informace podle potřeby, aby byly aktuální, úplné a přesné. Pokud jsou údaje, které jste uvedli při první registraci, nesprávné, vyhrazuje si Clonable právo okamžitě zrušit váš účet a vaše právo používat služby a platformu Clonable.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených povinností.

Platba
Různé struktury poplatků a poplatky splatné za službu Clonable jsou uvedeny na platformě ("poplatky") nebo jsou pro vás jako zákazníka stanoveny v samostatné smlouvě. Clonable Služby Clonable budou provedeny Clonable po přijetí online registrace a úplné úhradě příslušných poplatků za službu Clonable, jak je uvedeno na platformě nebo ve zvláštní smlouvě uzavřené s vámi jako zákazníkem.

V případě nezaplacení jakéhokoli poplatku z vaší strany, mimo jiné v důsledku zpětného vyúčtování, podvodu, odmítnutí kreditní karty nebo z jakéhokoli jiného důvodu, má Clonable právo okamžitě pozastavit nebo ukončit váš přístup k platformě a službám Clonable, aniž by bylo dotčeno právo vymáhat od vás všechny dlužné částky nebo jakékoli jiné právo či nápravné opatření, které má Clonable k dispozici.

Clonable si vyhrazuje právo čas od času změnit svou platební politiku a poplatky účtované za služby Clonable, přičemž tyto změny vstupují v platnost okamžitě. Veškeré poplatky a další platby jsou splatné v měně uvedené na platformě. Pokud není uvedena žádná měna, jsou všechny poplatky uvedeny v EUR a jsou uvedeny bez všech daní platných v příslušné jurisdikci (mimo jiné včetně DPH).

Souhlasíte s tím, že budete platit Clonable poplatky za všechny služby Clonable zakoupené na Clonable. Dále souhlasíte s tím, že jste odpovědní za zaplacení všech příslušných daní splatných v příslušné jurisdikci, kde se smlouva uzavírá.

Platby za služby Clonable se provádějí prostřednictvím zabezpečených webových stránek třetí strany. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že internetový přenos nemůže být zcela bezpečný nebo soukromý a že veškeré vámi poskytnuté informace (včetně údajů o kreditní kartě) mohou být přečteny a/nebo zachyceny třetí stranou. Clonable neodpovídá za zachycení a/nebo nabourání se do dat nebo jiný neoprávněný přístup k informacím, které jste poskytli pro účely služeb Clonable.

Licence na používání služby Clonable a přístup k ní
Clonable vám tímto uděluje a vy tímto přijímáte osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci ("Licence") k používání platformy pro přístup ke službě Clonable.

Veškeré duševní vlastnictví (mimo jiné včetně autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek, patentů atd.), které se objevuje v platformě nebo je v ní obsaženo a/nebo s ní souvisí (mimo jiné včetně softwarového kódu, uživatelských příruček a veškeré další dokumentace), je a zůstává výhradním vlastnictvím Clonable. ClonableŽádné ustanovení této smlouvy a/nebo udělení licence nepředstavuje zřeknutí se duševního vlastnictví podle jakéhokoli zákona.

Licence nezahrnuje žádný další prodej nebo komerční využití platformy, služby Clonable nebo jejího obsahu, žádné odvozené využití této platformy, služby Clonable nebo jejího obsahu ani žádné využití nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat. Platforma, služba Clonable ani žádná její část nesmí být reprodukována, kopírována, prodávána, dále prodávána, navštěvována ani jinak využívána ke komerčním účelům bez výslovného písemného souhlasu Clonable. Dále nesmíte kopírovat nebo napodobovat žádnou část nebo celý design nebo vzhled platformy. Ty jsou chráněny právem duševního vlastnictví.

Clonable může čas od času uvolnit nové nástroje a zdroje na platformě nebo představit další služby a/nebo funkce platformy. Na všechny nové služby a funkce se bude vztahovat tato smlouva, jakož i další podmínky používání, které můžeme pro tyto konkrétní služby nebo funkce vydat.

O tom, co se považuje za zneužití platformy, rozhoduje Clonable podle vlastního uvážení. Clonable si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud Clonable zjistí, že jste porušili smlouvu.

Omezení používání obsahu
Berete na vědomí, že Platforma může obsahovat informace, software, fotografie, video, text, grafiku, hudbu, zvuky nebo jiné materiály (souhrnně "Obsah"), které jsou chráněny autorskými právy, patenty, ochrannými známkami, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy, a že tato práva jsou platná a chráněná ve všech formách, médiích a technologiích existujících v současnosti nebo vyvinutých v budoucnosti. Celý obsah dohromady je chráněn nizozemskými zákony o autorských právech jako kolektivní dílo a my vlastníme autorská práva k výběru, koordinaci, uspořádání a vylepšení tohoto obsahu. Úprava obsahu nebo jeho použití k jakémukoli jinému účelu, včetně použití takového obsahu na jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí, je přísně zakázáno. Pokud nám to předem výslovně písemně nepovolíte, zavazujete se, že nebudete reprodukovat, dále distribuovat, prodávat, upravovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet na jejich základě odvozená díla (vcelku ani zčásti), dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak zcela nebo zčásti zmenšovat platformu nebo službu Clonable, včetně obsahu.

Název a logo Clonable jsou duševním vlastnictvím společnosti Clonable. Všechny ostatní ochranné známky uvedené na platformě jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Naši partneři mohou mít také další vlastnická práva k obsahu, který zpřístupňují prostřednictvím služby a platformy Clonable. Obchodní názvy, ochranné známky a značky služeb, které vlastníme, ať už registrované nebo neregistrované, se nesmí používat ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, způsobem, který by mohl vést k záměně. Nic na Platformě nesmí být vykládáno jako udělení licence nebo práva na používání našich obchodních názvů, ochranných známek nebo známek služeb bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Kvalita výrobku
Clonable se snaží být co nejpřesnější. Clonable však nezaručuje, že popisy produktů, texty a/nebo jiné přeložené informace uvedené na vašich webových stránkách jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální a/nebo bezchybné. Bez ohledu na výše uvedené zřeknutí se kvality bude Clonable využívat chování uživatelů vašich webových stránek ke zlepšení kvality produktu služby Clonable, ale není k tomu povinen. Souhlasíte s tím, že Clonable ani její přidružené společnosti a poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za jakékoli nepřesné, neúplné, nespolehlivé nebo chybné operace týkající se služeb Clonable a přeložených informací obsažených na vašich webových stránkách.

Materiály předložené prostřednictvím platformy
Definice "Materiálů odeslaných prostřednictvím služby a platformy Clonable" v tomto dokumentu představuje souhrn a všechny údaje, informace, text, software, zvukové soubory, obrázky, fotografie, grafiku, videa, zprávy, soubory, odkazy nebo jakýkoli jiný materiál ("Materiály") na vašich webových stránkách, ať už jsou chráněny skripty, heslem nebo jinak. Materiály budou předmětem služby Clonable, která bude zahrnovat předání materiálů třetí straně, abychom mohli provést službu Clonable. Souhlasíte s tím, že pokud zveřejníte materiály prostřednictvím platformy, automaticky udělujete společnosti Clonable a jejím nástupcům a postupníkům nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, trvalou a neodvolatelnou licenci k těmto materiálům, aby je mohli používat, stahovat a tisknout, zobrazovat, upravovat, publikovat a přizpůsobovat, a to vcelku nebo po částech, za účelem provádění služby Clonable. Jste výhradně odpovědní za všechny materiály, které odešlete, zveřejníte nebo šíříte prostřednictvím platformy, mimo jiné včetně obsahu vaší e-mailové komunikace, informací, recenzí, uživatelských hodnocení, fotografií nebo grafiky zveřejněných nebo souvisejících materiálů. Odesláním materiálů na své webové stránky prohlašujete a zaručujete, že vlastníte veškerá práva, vlastnické právo a podíl na těchto materiálech a na jakékoli podobizně obsažené v těchto materiálech.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (a) si vyhrazujeme právo (ale nemáme žádnou povinnost) kontrolovat materiály předtím, než povolíme jejich zveřejnění nebo jiné uložení prostřednictvím platformy v souvislosti se službou Clonable; a (b) můžeme podle vlastního uvážení provést jednu nebo více z následujících činností: (i) monitorovat předkládání materiálů; (ii) upravit, odstranit nebo odmítnout zveřejnění nebo povolit zveřejnění či uložení jakýchkoli materiálů; a/nebo (iii) zveřejnit jakékoli materiály nebo jakoukoli komunikaci prostřednictvím platformy a okolnosti jejich přenosu: (a) třetím stranám za účelem provozování služby Clonable a platformy; (b) dodržování platných právních předpisů; (c) reagování na žádosti vlád; (d) dodržování platných právních postupů; (e) ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku Clonable, návštěvníků platformy nebo veřejnosti; (f) umožnění uplatnění dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které nám mohou vzniknout; a/nebo (g) vymáhat dodržování Smlouvy; a/nebo (iv) sdílet Materiály s příslušnými úřady a finančními institucemi, pokud Clonable dle svého uvážení zjistí, že: (a) se pokoušíte podvést Clonable; (b) se účastníte podvodné činnosti nebo jiné zakázané transakce; (c) se účastníte trestné činnosti; nebo (d) Materiály mají nenávistný charakter.

V žádném případě neneseme my ani naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé, akcionáři, agenti, zástupci nebo přidružené společnosti odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že jste se spolehli na materiály. Kromě toho nemáme žádnou kontrolu nad jakýmikoliv škodami vzniklými v důsledku použití (včetně, ale bez omezení, opětovného zveřejnění) nebo zneužití informací dobrovolně zveřejněných prostřednictvím jakékoli části služby a platformy Clonable třetí stranou a neneseme za ně odpovědnost.

V souladu s podmínkami této smlouvy nesmíte nahrávat, ukládat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, zpřístupňovat ani jinak sdělovat veřejnosti žádné materiály, ke kterým nemáte potřebná práva. Zejména jakékoli neoprávněné použití materiálů chráněných autorským právem ve vašich materiálech (včetně reprodukce, distribuce, úpravy, adaptace, veřejného vystavování, veřejného předvádění, přípravy odvozených děl, zpřístupňování nebo jiného sdělování veřejnosti prostřednictvím platformy) může porušovat práva třetích stran a je přísně zakázáno. Jakékoli takové porušení může mít za následek ukončení Smlouvy, vašeho přístupu k platformě a může proti vám být příslušným držitelem práv nebo jeho jménem zahájeno občanskoprávní nebo trestní řízení.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Platforma může obsahovat odkazy nebo obsah třetích stran může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Protože nad takovými stránkami a zdroji nemáme žádnou kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů, ani je neschvalujeme, a nejsme zodpovědní za žádný obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály (souhrnně "materiály třetích stran") dostupné prostřednictvím takových stránek nebo zdrojů nebo na nich obsažené. Berete na vědomí, že můžete být vystaveni materiálům třetích stran, které jsou urážlivé, neslušné nebo nevhodné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené přímo nebo nepřímo používáním nebo spoléháním se na materiály třetích stran, které jsou k dispozici na jakékoli takové stránce nebo zdroji nebo jejich prostřednictvím.

 

Dostupnost

Clonable se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby se pokusil poskytovat služby Clonable a přístup k platformě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V některých případech však dojde k přerušení přístupu k platformě z důvodu údržby, aktualizací a oprav, což berete na vědomí jako nezbytnou funkci prováděnou Clonable, nebo z důvodu poruch telekomunikačních spojů a zařízení, které jsou mimo kontrolu Clonable, Clonable nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu příjmů.

 

Clonable může dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit provoz platformy nebo její části, a to bez předchozího upozornění.

 

Záruka pro uživatele, povinnost odškodnění a zřeknutí se odpovědnosti

Prohlašujete a zaručujete, že: (a) vlastníte duševní vlastnictví nebo jste získali všechny potřebné licence a povolení k použití materiálu v souladu s vaším použitím v souvislosti s platformou nebo jak je jinak povoleno Smlouvou; (b) máte práva nezbytná k udělení licence stanovené ve Smlouvě. (c) jste obdrželi svolení od všech osob zobrazených ve vašem materiálu k použití vašeho materiálu, jak je uvedeno ve smlouvě, včetně distribuce, veřejného vystavování, veřejného předvádění a reprodukce materiálu; a (d) váš materiál neporušuje ani neporušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva, včetně práv na publicitu nebo soukromí, žádné osoby, společnosti nebo subjektu ani jiné třetí strany.

 

Souhlasíte s tím, že odškodníte Clonable a její akcionáře, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, zaměstnance, spolumajitele značek nebo jiné partnery a poskytovatele licencí za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené vaším materiálem nebo z něj vyplývající, vaše používání platformy, vaše připojení k platformě, jakékoli tvrzení, že váš materiál způsobil někomu jinému škodu, jakékoli jednání mezi vámi a kýmkoli jiným, kdo inzeruje nebo propaguje prostřednictvím platformy, vaše porušení podmínek smlouvy nebo vaše porušení jakýchkoli práv, včetně práv duševního vlastnictví.

 

Odmítnutí záruk

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy:

 

Platforma a obsah jsou poskytovány společností Clonable "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, výslovných, předpokládaných, zákonných či jiných, včetně předpokládaných záruk vlastnictví, neporušování práv, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Aniž by tím byly omezeny níže uvedené skutečnosti, Clonable a její poskytovatelé licencí nezaručují, že (a) platforma a obsah budou splňovat vaše požadavky nebo budou trvale dostupné, nepřerušované, časově neomezené, bezpečné nebo bezchybné; (b) výsledky, které budou získány používáním platformy a obsahu, budou účinné, přesné nebo spolehlivé; (c) kvalita platformy a obsahu bude splňovat vaše očekávání; nebo že (d) jakékoli chyby nebo opomenutí v platformě nebo obsahu budou opraveny. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Clonable nebo prostřednictvím platformy a obsahu, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách.

 

Clonable výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli jednání vyplývající z používání platformy nebo účasti na ní uživatelem a vyplývající z platformy a jejího obsahu. K jakémukoli obsahu staženému v rámci služby Clonable, zpřístupněnému nebo jinak získanému prostřednictvím platformy přistupujete na vlastní uvážení a riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, která vznikne v důsledku stažení. Clonable nenese žádnou odpovědnost za počítačové viry nebo podobný kód stažený do počítače uživatele z platformy.

 

Clonable nepřebírá žádnou odpovědnost za platformy nebo materiály poskytované třetími stranami, které jsou přístupné prostřednictvím odkazovaných stránek. Clonable neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně těchto třetích stran, jejich obsahu nebo platformy a nenese za ně žádnou odpovědnost. Veškeré jednání s těmito třetími stranami provádí uživatel na vlastní nebezpečí.

 

Manažeři, hostitelé, účastníci, moderátoři a další třetí strany nejsou autorizovanými mluvčími Clonable a jejich názory nemusí nutně odrážet názory Clonable. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese Clonable žádnou odpovědnost za materiály vyplývající z práv duševního vlastnictví, pomluvy, ochrany soukromí, publicity, obscénnosti nebo jiných zákonů. Clonable se rovněž zříká veškeré odpovědnosti za použití, zneužití, ztrátu, změnu nebo nedostupnost jakéhokoli materiálu.

 

Clonable nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vám může vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet nebo informace o účtu v souvislosti s platformou, ať už s vaším vědomím nebo bez něj.

 

Omezení odpovědnosti

Společnost Clonable, její akcionáři, její vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, partneři, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé v žádném případě nenesou vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé, následné nebo sankčně nahrazované škody, včetně škod za ztrátu používání, dat nebo zisku, bez ohledu na to, zda je možné je předvídat nebo ne, nebo pokud byla společnost Clonable upozorněna na možnost vzniku takových škod, nebo na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně porušení smlouvy nebo záruky, nedbalosti nebo jiného deliktu, nebo jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z používání platformy nebo obsahu nebo přístupu k nim nebo v souvislosti s nimi. Žádné ustanovení těchto podmínek neomezuje ani nevylučuje odpovědnost Clonableza hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání Clonable nebo jeho zaměstnanců nebo za smrt či zranění osob.

 

Celková odpovědnost společnostiClonablea jejích akcionářů, přidružených společností, poskytovatelů licencí a dodavatelů podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je omezena na měsíční poplatek uvedený ve smlouvě mezi společností Clonable a vámi. Toto omezení platí, i když byla společnost Clonable upozorněna na možnost vzniku takových škod, a bez ohledu na to, že podstatný účel jakéhokoli omezeného prostředku nápravy nebyl splněn.

 

Závazek k ochraně vlastnických informací

 

Berete na vědomí, že Clonable má výhradní právo, vlastnické právo a zájem na duševním vlastnictví týkajícím se platformy a služeb Clonable. "Duševním vlastnictvím" se rozumí autorská práva, morální práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, nekalá soutěž a veškerá další duševní a vlastnická práva, mimo jiné včetně práv vyplývajících ze služeb Clonable a platformy.

 

Berete na vědomí, že nemáte žádné právo, nárok ani zájem na duševním vlastnictví v Platformě, včetně jakéhokoli obsahu vyplývajícího z víceúčelové překladatelské služby, která vám umožňuje převést vaše místní stránky na vícejazyčné webové stránky, kromě práva používat toto duševní vlastnictví na Platformě, jak je výslovně uvedeno v této smlouvě. Uděláte vše potřebné k ochraně práv Clonable uvedených v tomto odstavci 16 a na žádost Clonable podniknete veškeré kroky nezbytné k ochraně vlastnictví těchto práv Clonable, mimo jiné včetně vyhotovení všech dokumentů.

 

Ukončení a změna služby Clonable

Souhlasíte s tím, že můžeme dle vlastního uvážení ukončit vaše heslo, účet (nebo jeho část) nebo používání služby Clonable a platformy a odstranit a zlikvidovat jakékoli materiály v rámci platformy, a to z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i tehdy, pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem této smlouvy. Váš účet také zrušíme, pokud obdržíme spolehlivé informace o vašem porušení jakéhokoli zákona, a budeme v těchto záležitostech spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Rovněž můžeme podle vlastního uvážení kdykoli ukončit poskytování služby Clonable nebo její části, a to s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu k platformě podle jakéhokoli ustanovení smlouvy může být provedeno bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme okamžitě deaktivovat nebo odstranit váš účet a všechny související informace a soubory na vašem účtu a/nebo zabránit jakémukoli dalšímu přístupu k těmto souborům nebo službě Clonable. Dále souhlasíte s tím, že vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakékoli ukončení vašeho přístupu k platformě.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli a čas od času, dočasně nebo trvale, zcela nebo zčásti: (a) upravit nebo přerušit službu Clonable, mimo jiné včetně (i) omezení doby, po kterou jsou služby Clonable dostupné, (ii) omezení povoleného používání služby Clonable a (iii) omezení nebo ukončení práva uživatele používat službu Clonable, a to s předchozím oznámením nebo bez něj; (b) účtovat poplatky v souvislosti s používáním služby Clonable; (c) upravit a/nebo zrušit poplatky účtované v souvislosti se službou Clonable; a/nebo (d) nabídnout příležitosti některým nebo všem uživatelům služby Clonable. Souhlasíte s tím, že ani my, ani žádná z našich přidružených společností nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení služby Clonable, ať už celé nebo její části, nebo jakékoli služby, obsahu nebo funkce nabízené prostřednictvím platformy.

 

Pokud nás upozorníte na porušení těchto pokynů, můžeme vám odebrat registrační oprávnění a/nebo přijmout jiná vhodná opatření k jejich prosazení. Dále můžeme dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu ukončit váš účet nebo účast na jakékoli funkci služby a platformy Clonable.

 

ClonablePravidla pro vracení peněz a zrušení rezervace jsou součástí podmínek poskytování služeb Clonable(klikněte zde pro pravidla pro vracení peněz a zrušení rezervace). Jako podmínku registrace na Clonable a používání služeb Clonable výslovně potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili Zásady vracení peněz a storna a souhlasíte s tím, že se budete řídit jejich podmínkami. Pokud kdykoli nesouhlasíte se Zásadami vracení peněz a zrušení služby nebo s jakoukoli jejich částí, je vaším jediným opravným prostředkem přerušení veškerého používání služeb Clonable a zrušení vašeho účtu. Vezměte však na vědomí, že všechny transakce, které proběhly před datem takového ukončení, se budou řídit výhradně podmínkami Zásad pro vracení peněz a storno.

 

Chování uživatelů

Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat k platformě nebo se pokoušet o přístup k ní jinými prostředky než prostřednictvím rozhraní poskytnutého společností Clonable nebo že nebudete obcházet jakákoli omezení přístupu nebo používání zavedená společností Clonable s cílem zabránit určitým způsobům používání platformy.

 

Souhlasíte s tím, že nebudete platformu používat, ani nebudete podporovat či umožňovat ostatním, aby ji používali k:

 

 • Sdílet materiály, které jsou nezákonné, škodlivé, výhružné, urážlivé, nezákonné, hanlivé, pomlouvačné, vulgární, obscénní, dětské pornografické, oplzlé, vulgární, narušující soukromí jiných osob, nenávistné nebo rasově, etnicky či jinak nevhodné;
 • Pronásledování, zastrašování a/nebo obtěžování jiné osoby;
 • Podněcování ostatních k násilí;
 • Jakýmkoli způsobem poškozovat nezletilé;
 • Sdílet materiály, které nejste oprávněni sdílet na základě zákona nebo smluvního či svěřeneckého vztahu;
 • sdílet materiál, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
 • falešně se vydávat za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svou příslušnost k osobě nebo subjektu;
 • používat platformu nebo materiály takovým způsobem, aby uživatel nabyl dojmu, že je v přímém kontaktu s Clonable;
 • Sdílet materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
 • přistupovat k platformě nebo ji používat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit jakýkoli server Clonable nebo sítě připojené k jakémukoli serveru Clonable;
 • úmyslně nebo neúmyslně narušovat nebo přerušovat činnost platformy nebo porušovat jakékoli zákony týkající se přístupu k platformě nebo jejího používání, porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených k platformě nebo se zapojovat do jakékoli činnosti zakázané Smlouvou;
 • narušit bezpečnost platformy, materiálů, účtů, hesel, serverů nebo sítí připojených k platformě nebo přístupných prostřednictvím platformy nebo jakýchkoli přidružených nebo propojených stránek nebo jinak způsobit jejich poškození;
 • narušovat, bránit nebo bránit ostatním uživatelům v používání nebo využívání platformy nebo materiálů nebo jakýchkoli jiných přidružených nebo propojených stránek, platforem nebo obsahu;
 • Přístup nebo pokus o přístup k jakémukoli Materiálu, ke kterému nemáte oprávnění, nebo jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím Platformy;
 • Reprodukovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat ke komerčním účelům jakoukoli část Materiálů, používání Platformy nebo Materiálů nebo přístup k Platformě nebo Materiálům;
 • Hostování platformy na základě předplatného nebo jiným způsobem bez povolení od Clonable, včetně související aplikace, umožnit třetí straně používat platformu k vytváření, přenosu nebo ochraně jakéhokoli materiálu;
 • podvádění, pomlouvání nebo jiné porušování zákonných práv (například práva na soukromí a publicitu) jiných osob; nebo
 • účastnit se jiného chování, které je podle uvážení Clonable považováno za nevhodné, nezákonné nebo nepřípustné.

 

Dále se zavazujete, že budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy, což je podmínkou používání služby Clonable.

 

Abychom mohli chránit kvalitu našich produktů a služeb, opravňujete tímto naše zaměstnance a zástupce k přístupu k vašemu účtu a údajům z jakéhokoli důvodu, a to podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si také právo, ale nepřebíráme odpovědnost, sledovat nebo kontrolovat vaše chování při používání služby a platformy Clonable. Používání služby a platformy Clonable podléhá všem platným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům. Dále berete na vědomí, že jste zodpovědní za získání nebo poskytnutí všech přístupových linek, telefonního a počítačového vybavení (včetně modemu) nebo jiných zařízení nezbytných pro přístup k platformě a za zaplacení všech souvisejících poplatků.

 

Otázky příslušnosti

Platforma je řízena a provozována společností Clonable z Nizozemska a jejím účelem není podřídit Clonable zákonům nebo jurisdikci jiného území než státu Nizozemsko. Clonable neprohlašuje ani nezaručuje, že služba a platforma Clonable nebo jakákoli její část je vhodná nebo dostupná pro použití v jakékoli konkrétní jurisdikci. Ti, kteří se rozhodnou k platformě přistupovat, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za dodržování všech místních zákonů, pravidel a předpisů. Dostupnost platformy můžeme kdykoli a podle vlastního uvážení zcela nebo zčásti omezit na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci, kterou si zvolíme.

 

Oznámení

Clonable vás může upozornit e-mailem, zveřejněním na platformě nebo jinými přiměřenými prostředky. Musíte podat písemné oznámení na adresu Clonable prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem výslovně stanoveným na adrese Clonable. Clonable může vysílat, distribuovat nebo zobrazovat oznámení nebo zprávy prostřednictvím služby Clonable, aby vás informovala o změnách Smlouvy, služby a platformy Clonable, Zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zajímavých záležitostech. Jakékoli takové vysílání, šíření nebo zobrazování informací představuje oznámení pro vás.

 

Rozhodné právo a další všeobecné podmínky

Tato smlouva nezakládá a ani nesmí být vykládána tak, že zakládá partnerský vztah, vztah společného podniku, vztah zaměstnavatele a zaměstnance, vztah zastoupení nebo vztah franchisora a franchisanta mezi vámi a Clonable. Smlouva se řídí a vykládá v souladu s nizozemským právem bez ohledu na kolizní normy. Souhlasíte s tím, že veškeré právní nebo soudní spory vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou podávány pouze u soudů ve městě s'Hertogenbosch, a tímto souhlasíte a podřizujete se osobní příslušnosti těchto soudů pro rozhodování takových sporů a vzdáváte se jakékoli námitky týkající se příslušnosti, místa konání nebo nevhodného soudu pro tyto soudy. Souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo důvod k žalobě vyplývající z vašeho používání služby Clonable a platformy nebo Smlouvy musí být podán do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku nebo důvodu k žalobě, jinak bude navždy promlčen, bez ohledu na promlčecí lhůty nebo jiné zákony, které by tomu bránily. Pokud v této lhůtě Clonable neprosadí nebo neuplatní jakékoli ustanovení Smlouvy nebo související právo, neznamená to, že se tohoto práva nebo ustanovení vzdává. Pokud je některé ustanovení Smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od těchto podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Clonable může kdykoli postoupit Smlouvu, ať už vcelku nebo částečně, a to s upozorněním nebo bez něj. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Clonable nesmíte postoupit, převést nebo poskytnout sublicenci na tuto smlouvu nebo na jakákoli svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo neplnění povinností podle této smlouvy ze strany kterékoli strany se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění povinností. Nadpisy, popisky nebo názvy odstavců v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění čtenáře a v žádném případě nedefinují ani nevysvětlují žádný odstavec nebo ustanovení této smlouvy. Toto je úplná smlouva mezi vámi a Clonable týkající se předmětu této smlouvy a nesmí být z vaší strany měněna. Tato smlouva bude platit ve prospěch nástupců, postupníků a nabyvatelů licence na Clonable. Bez omezení souhlasíte s tím, že tištěná verze Smlouvy a jakéhokoli oznámení učiněného v elektronické podobě je přípustná v soudních nebo správních řízeních založených na Smlouvě nebo s ní souvisejících ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě.

 

Autorská práva a upozornění na autorská práva

Respektujeme duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby se chovali stejně. Za vhodných okolností a podle našeho uvážení můžeme zrušit účty uživatelů, kteří porušují práva duševního vlastnictví jiných osob. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím našemu zástupci pro autorská práva následující informace:

 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 • popis díla chráněného autorským právem, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno.
 • popis místa, kde se na platformě nachází materiál, který byl podle vašeho tvrzení porušen;
 • vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné užití není povoleno vlastníkem autorských práv, vaším zástupcem nebo zákonem, a
 • vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

 

Změny dohody

Clonable si vyhrazuje právo upravovat Smlouvu podle vlastního uvážení a veškeré změny budou účinné okamžitě po zveřejnění. Tyto změny oznámíme zveřejněním revidovaného návrhu smlouvy na platformě. Kdy byla smlouva naposledy revidována, můžete zjistit zobrazením položky "Naposledy revidováno dne" v dolní části této stránky. Pokračováním v používání platformy po těchto změnách se má za to, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s podmínkami smlouvy nebo jejími změnami, nepoužívejte tuto platformu.

Poslední revize 20. července 2021