🎉 Spustili jsme náš nový plugin pro WordPress! Stáhnout nyní

Všeobecné podmínky

Clonable (dále jen "Clonable" a/nebo "my") vám nabízí platformu výhradně za níže uvedených podmínek, které jsou nevypověditelné a mohou být změněny po předchozím upozornění dle uvážení Clonable, s výhradou ustanovení níže uvedených podmínek. Přijetím a odsouhlasením podmínek této smlouvy o platformě (dále jen "smlouva") tím, že: (a) zvolíte možnost "Souhlasím" s těmito podmínkami, (b) dokončíte proces registrace (c) jakýmkoli způsobem používáte platformu, například stahováním nebo nahráváním obsahu nebo využíváním služeb, které Clonable a/nebo třetí strany prostřednictvím platformy zpřístupňují, se stáváte zákazníkem Clonable a přijímáte následující podmínky a uzavíráte s Clonable právní a závaznou smlouvu. V této smlouvě budou všechny odkazy na vás a/nebo vašeho a/nebo uživatele a/nebo zákazníka odkazovat na stranu, která uzavře tuto smlouvu s Clonable.

Přehled

Clonable poskytuje určité služby na našich webových stránkách www.Clonable.net (a dalších, případně přeložených doménových jménech, jako je www.Clonable.cz atd.) (dále jen "platforma"). Platforma poskytuje víceúčelovou překladatelskou službu, která vám umožní převést vaše místní stránky na vícejazyčné a/nebo vícezeměpisné webové stránky, ("klonovatelná služba"). Tato smlouva se vztahuje na službu Clonable. Veškerý obsah a služby zpřístupněné prostřednictvím Platformy, které nebyly zpřístupněny k datu "Poslední revize v" uvedenému v dolní části, budou automaticky považovány za součást služby Clonable při prvním zpřístupnění prostřednictvím Platformy.

Přijetí podmínek / přijetí

Platformu nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy. Dále nesmíte používat platformu, pokud (i) vám místní zákony a předpisy zakazují používat platformu nebo (ii) nejste plně způsobilí a kompetentní uzavřít závaznou smlouvu s Clonable. Používáním Platformy prohlašujete a zaručujete, že máte právo, pravomoc a způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a dodržovat všechny její podmínky.

Zásady ochrany osobních údajů

Clonablepostupy ochrany a shromažďování informací jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů na Clonable . Souhlasíte s tím, že Clonable bude vaše informace používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Registrace

Podmínkou pro používání služby a platformy Clonable je, že jste právoplatným vlastníkem webových stránek, ve vztahu k nimž platformu, službu Clonable, používáte. Kromě toho je podmínkou, že jste vlastníkem veškerého duševního vlastnictví v souvislosti s nimi (nebo právním zástupcem vlastníka webových stránek). Pokud chcete službu a platformu Clonable používat, musíte se zaregistrovat na adrese Clonable. Pro registraci na Clonable musíte uvést platnou e-mailovou adresu (která bude použita jako jedinečný identifikátor vašeho účtu), své jméno a heslo. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu a zavazujete se, že svou e-mailovou adresu nebo heslo, které používáte nebo máte přístup ke službě a platformě Clonable, nepředáte, nepůjčíte ani jinak nepřevedete žádné třetí straně. Nesete také výhradní odpovědnost za všechny činnosti, které se odehrávají pod vaším účtem. Své heslo nebo jiné údaje o účtu můžete kdykoli změnit podle pokynů dostupných na stránce vašeho profilu. Souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti týkajícím se vašeho účtu nebo služby Clonable a že na konci každé relace zajistíte "odhlášení" / uzavření svého účtu (je-li to relevantní).

Při používání služby a platformy Clonable souhlasíte s tím, že: (i) poskytovat určité aktuální, úplné a přesné informace o své osobě, pokud o to platforma požádá, a (ii) udržovat a aktualizovat tyto informace podle potřeby, aby byly aktuální, úplné a přesné. Pokud jsou jakékoli informace, které jste poskytli při své první registraci, nesprávné, vyhrazuje si Clonable právo okamžitě zrušit váš účet a vaše právo používat službu Clonable a platformu. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku toho, že nedodržíte některou z výše uvedených povinností.

Platba

Různé struktury poplatků a poplatky splatné za službu Clonable jsou uvedeny na platformě ("poplatky") nebo jsou uvedeny v samostatné smlouvě pro vás jako zákazníka. Služby Clonable budou provedeny Clonable po přijetí online registrace a úplné úhradě příslušných poplatků za službu Clonable ze strany Clonable, jak je uvedeno na platformě nebo ve zvláštní smlouvě uzavřené s vámi jako zákazníkem.

Clonable může poplatky za službu Clonable upravovat jednou ročně vždy k 1. lednu s využitím indexu spotřebitelských cen ČSÚ pro účely úpravy o inflaci. V případě inflace vyšší než 2 % měsíčně může Clonable upravovat cenu měsíčně s použitím indexu spotřebitelských cen CBS.

V případě zrušení předplatného je nutné dodržet výpovědní lhůtu v délce jednoho kalendářního měsíce. Vezměte prosím na vědomí, že je stanovena také minimální doba trvání předplatného, která je uvedena na platformě.

V případě nezaplacení jakéhokoli poplatku, který dlužíte, mimo jiné z důvodu zpětné platby, podvodu, odmítnutí kreditní karty nebo z jakéhokoli jiného důvodu, má Clonable právo okamžitě pozastavit nebo ukončit váš přístup k platformě a službám Clonable, aniž by tím bylo dotčeno právo vymáhat od vás všechny dlužné částky nebo jakékoli jiné právo či opravný prostředek, který má Clonable k dispozici.

Clonable si vyhrazuje právo čas od času změnit své platební zásady a poplatky účtované za služby Clonable, přičemž tyto změny nabývají okamžité účinnosti. Všechny poplatky a další platby jsou splatné v měně uvedené na platformě. Pokud není uvedena žádná měna, jsou všechny Poplatky uvedeny v EUR a jsou uvedeny bez všech daní platných v příslušné jurisdikci (včetně, ale bez omezení na DPH, pokud je to relevantní).

Souhlasíte s tím, že budete platit Clonable poplatky za všechny služby Clonable, které si zakoupíte na Clonable. Dále souhlasíte s tím, že jste odpovědní za úhradu všech platných daní splatných v příslušné jurisdikci, kde se smlouva uzavírá.

Platby za služby Clonable se provádějí prostřednictvím zabezpečených webových stránek třetí strany. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že u internetových přenosů nelze zaručit jejich úplné zabezpečení nebo soukromí a že jakékoli vámi poskytnuté informace (včetně informací o kreditní kartě) mohou být potenciálně přečteny a/nebo zachyceny třetí stranou. Clonable nenese odpovědnost za jakékoli zachycení a/nebo "hacknutí" dat nebo jiný neoprávněný přístup k informacím, které jste poskytli pro účely služeb Clonable.

Licence na používání služby Clonable a přístup k ní

Clonable vám tímto uděluje a vy tímto přijímáte osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci ("Licence") k používání Platformy za účelem používání Služby Clonable. Veškeré duševní vlastnictví (mimo jiné včetně autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek, patentů atd.), které je zjevné nebo obsažené v Platformě a/nebo s ní spojené/vztahující se k ní (mimo jiné včetně softwarového kódu, uživatelských příruček a veškeré další dokumentace), je a zůstává výhradním vlastnictvím Clonable. Žádné ustanovení této smlouvy a/nebo udělení licence nepředstavuje zřeknutí se duševního vlastnictví společnosti Clonables podle jakéhokoli zákona. Licence nezahrnuje jakýkoli další prodej nebo komerční využití platformy, služby Clonable nebo jejího obsahu; jakékoli odvozené využití této platformy, služby Clonable nebo jejího obsahu; ani jakékoli použití nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat. Platforma, služba Clonable ani žádná její část nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, dále prodávána, navštěvována ani jinak využívána pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu Clonable. Dále nesmíte kopírovat nebo napodobovat žádnou část nebo celý design nebo vzhled platformy. Ty jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Clonable může čas od času uvolnit nové nástroje a zdroje platformy nebo představit další služby a/nebo funkce platformy. Na všechny nové služby a funkce se bude vztahovat tato smlouva, jakož i další podmínky používání, které můžeme pro tyto konkrétní služby nebo funkce vydat. Co se považuje za zneužití platformy, určí Clonable, a to podle vlastního uvážení. Clonable si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud Clonable zjistí, že nedodržujete tuto smlouvu.

Omezení používání obsahu

Berete na vědomí, že Platforma může obsahovat informace, software, fotografie, video, text, grafiku, hudbu, zvuky nebo jiné materiály (souhrnně "Obsah"), které jsou chráněny autorskými právy, patenty, ochrannými známkami, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy, a že tato práva jsou platná a chráněná ve všech formách, médiích a technologiích, které nyní existují nebo budou vyvinuty v budoucnosti. Celý obsah dohromady je chráněn nizozemskými zákony o autorských právech jako kolektivní dílo a my vlastníme autorská práva k výběru, koordinaci, uspořádání a vylepšení tohoto obsahu. Úprava obsahu nebo použití obsahu k jakémukoli jinému účelu, včetně použití takového obsahu na jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí, je přísně zakázáno. Pokud nám to předem výslovně písemně neschválíte, souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, dále distribuovat, prodávat, upravovat, pronajímat, půjčovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet odvozená díla na jejich základě (jako celek nebo jejich části), dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak zcela nebo zčásti redukovat platformu nebo službu Clonable, včetně jakéhokoli obsahu. Název a logo Clonable jsou duševním vlastnictvím společnosti Clonable. Všechny ostatní ochranné známky, které se na platformě objevují, jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Naši partneři mohou mít také další vlastnická práva k obsahu, který zpřístupňují prostřednictvím služby a platformy Clonable. Obchodní názvy, ochranné známky a značky služeb, které vlastníme, ať už registrované nebo neregistrované, nesmí být používány ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, a to způsobem, který by mohl vést k záměně. Nic na platformě nesmí být vykládáno jako udělení, implicitní, zprostředkované nebo jiné, licence nebo práva na používání jakýchkoli našich obchodních názvů, ochranných známek nebo známek služeb bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Kvalita výrobku

Clonable se snaží být co nejpřesnější. Clonable však nezaručuje, že popisy produktů, texty a/nebo jiné přeložené informace z vašich webových stránek jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální a/nebo bezchybné. Bez ohledu na výše uvedené zřeknutí se záruky kvality bude Clonable, ale nemá k tomu žádnou povinnost, využívat chování uživatelů vašich webových stránek ke zlepšení kvality produktů služby Clonable. Souhlasíte s tím, že Clonable, ani její přidružené společnosti a poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za jakékoli nepřesné, neúplné, nespolehlivé nebo chybné operace týkající se služeb Clonable a přeložených informací na vašich webových stránkách.

Materiály předložené prostřednictvím platformy

Definice "materiálů odeslaných prostřednictvím služby a platformy Clonable" v tomto dokumentu představuje veškerá data, informace, text, software, zvukové soubory, obrázky, fotografie, grafiku, videa, zprávy, soubory, odkazy nebo jakýkoli jiný materiál ("materiály") na vašich webových stránkách, ať už jsou skriptované, skryté heslem nebo jinak chráněné. Materiály budou předmětem služby Clonable, která bude zahrnovat předání materiálů třetí straně, abychom mohli provést službu Clonable. Souhlasíte s tím, že pokud zveřejníte materiály prostřednictvím platformy, automaticky udělujete webu Clonable a jeho nástupcům a postupníkům nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, trvalou a neodvolatelnou licenci k materiálům a k jejich používání, stahování a tisku, zobrazování, úpravám, publikování a přizpůsobování v celku nebo po částech k provádění služby Clonable. Jste výhradně odpovědní za všechny materiály, které odešlete, zveřejníte nebo šíříte prostřednictvím platformy, mimo jiné včetně obsahu vaší e-mailové komunikace, informací, recenzí, uživatelských hodnocení, zveřejněných fotografií nebo obrázků nebo souvisejících materiálů. Odesláním materiálů na své webové stránky prohlašujete a zaručujete, že vlastníte veškerá práva, vlastnické právo a podíl na těchto materiálech a podobiznách obsažených v těchto materiálech. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (a) si vyhrazujeme právo (ale nemáme žádnou povinnost) vyhodnotit materiály před tím, než umožníme jejich zveřejnění nebo jiné uložení prostřednictvím platformy v souvislosti se službou Clonable; a (b) můžeme podle vlastního uvážení podniknout některou nebo všechny z následujících akcí: (i) monitorovat předkládání materiálů; (ii) upravit, odstranit nebo odmítnout zveřejnění nebo umožnit zveřejnění nebo uložení materiálů; a/nebo (iii) zveřejnit jakékoli materiály nebo jakoukoli komunikaci prostřednictvím platformy a okolnosti jejich přenosu: (a) třetím stranám za účelem provozování služby a platformy Clonable; (b) dodržování platných zákonů; (c) reagování na žádosti vlád; (d) dodržování platných právních postupů; (e) ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku Clonable, návštěvníků platformy nebo veřejnosti; (f) umožnění uplatnění dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které nám mohou vzniknout. a/nebo (g) vymáhat dodržování Smlouvy; a/nebo (iv) sdílet materiály s příslušnými úřady a finančními institucemi, pokud Clonable dle vlastního uvážení zjistí, že: (a) se pokoušíte podvést Clonable; (b) se dopouštíte podvodné činnosti nebo jiné zakázané transakce; (c) se dopouštíte trestné činnosti; nebo (d) materiály mají nenávistný charakter. My ani naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci, ředitelé, akcionáři, agenti, zástupci nebo přidružené společnosti v žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že se na materiály spolehnete. Kromě toho nemáme žádnou kontrolu nad používáním (mimo jiné včetně opětovného zveřejnění) nebo zneužitím informací dobrovolně zveřejněných prostřednictvím jakékoli části služby a platformy Clonable třetími stranami a neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s tímto používáním. V souladu s podmínkami této smlouvy nesmíte nahrávat, ukládat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, zpřístupňovat nebo jinak sdělovat veřejnosti žádné materiály, ke kterým nemáte potřebná práva. Zejména jakékoli neoprávněné použití materiálů chráněných autorským právem ve vašich materiálech (včetně reprodukce, distribuce, úpravy, adaptace, veřejného vystavování, veřejného předvádění, přípravy odvozených děl, zpřístupňování nebo jiného sdělování veřejnosti prostřednictvím platformy) může porušovat práva třetích stran a je přísně zakázáno. Takové porušení může mít za následek ukončení smlouvy, vašeho přístupu k platformě a může také vést k občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení proti vám ze strany příslušného držitele práv nebo jeho jménem.

Odkazy na stránky třetích stran

Platforma může obsahovat odkazy nebo obsah třetích stran může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Protože nad takovými stránkami a zdroji nemáme žádnou kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů, ani je neschvalujeme, a nejsme zodpovědní za žádný obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály (souhrnně "materiály třetích stran") dostupné prostřednictvím takových stránek nebo zdrojů nebo na nich obsažené. Berete na vědomí, že můžete být vystaveni materiálům třetích stran, které jsou urážlivé, neslušné nebo nevhodné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené přímo nebo nepřímo používáním nebo spoléháním se na materiály třetích stran, které jsou k dispozici na jakékoli takové stránce nebo zdroji nebo jejich prostřednictvím.

Dostupnost

Clonable se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby se pokusila poskytovat služby Clonable a přístup k platformě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V některých případech však bude přístup k platformě přerušen z důvodu údržby, aktualizací a oprav, což berete na vědomí jako nezbytnou funkci prováděnou Clonable, nebo v důsledku poruch telekomunikačních spojů a zařízení, které jsou mimo kontrolu Clonable, Clonable nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu příjmů, která může nastat. Clonable může dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit provoz platformy nebo její části, a to s upozorněním nebo bez něj.

Záruka pro uživatele, povinnost odškodnění a zřeknutí se odpovědnosti

Prohlašujete a zaručujete, že: (a) jste vlastníkem duševního vlastnictví nebo jste získali všechny potřebné licence a povolení k používání Materiálu v souladu s vaším používáním v souvislosti s Platformou nebo jak je jinak povoleno Smlouvou; (b) máte práva nezbytná k udělení licence, jak je uvedeno ve Smlouvě; (c) jste vlastníkem duševního vlastnictví nebo jste získali všechny potřebné licence a povolení k používání Materiálu v souladu s vaším používáním v souvislosti s Platformou nebo jak je jinak povoleno Smlouvou. (c) jste obdrželi svolení od všech osob zobrazených ve vašem Materiálu k použití vašeho Materiálu, jak je stanoveno ve Smlouvě, včetně distribuce, veřejného vystavování, veřejného předvádění a reprodukce Materiálu; a (d) váš Materiál neporušuje ani neporušuje žádné právo duševního vlastnictví nebo jiné vlastnické právo, včetně práva na publicitu nebo soukromí, žádné osoby, společnosti nebo subjektu ani jiné třetí strany. Souhlasíte s tím, že odškodníte Clonable a její akcionáře, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, zaměstnance, spolumajitele značek nebo jiné partnery a poskytovatele licencí za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z vašeho Materiálu, vašeho používání Platformy nebo vzniklé v souvislosti s ním. vašeho připojení k platformě, jakéhokoli nároku, že váš materiál způsobil škodu někomu jinému, jakéhokoli jednání mezi vámi a kýmkoli jiným, kdo inzeruje nebo propaguje prostřednictvím platformy, vašeho porušení podmínek smlouvy nebo vašeho porušení jakýchkoli práv, včetně práv duševního vlastnictví.

Odmítnutí záruk

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy: Platforma a obsah jsou poskytovány společností Clonable "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, včetně předpokládaných záruk vlastnictví, neporušování práv, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Aniž by byly omezeny níže uvedené skutečnosti, Clonable a její poskytovatelé licence neposkytují žádnou záruku, že (a) platforma a obsah budou splňovat vaše požadavky nebo budou trvale dostupné, nepřerušované, časově neomezené, bezpečné nebo bezchybné; (b) výsledky, které budou získány používáním platformy a obsahu a obsahu, budou účinné, přesné nebo spolehlivé; (c) kvalita platformy a obsahu bude odpovídat vašim očekáváním; nebo že (d) jakékoli chyby nebo nedostatky v platformě nebo obsahu budou opraveny. Žádná rada nebo informace, ústní nebo písemná, kterou získáte od Clonable nebo prostřednictvím platformy a obsahu nebo jejich používáním, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách. Clonable výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli jednáním vyplývajícím z používání platformy nebo účasti na ní ze strany uživatele a vyplývajícím z platformy a obsahu. K jakémukoli obsahu staženému v důsledku služby Clonable, zpřístupněnému nebo jinak získanému prostřednictvím platformy přistupujete podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození počítačového systému nebo ztrátu dat v důsledku stažení. Clonable nepřebírá žádnou odpovědnost za počítačové viry nebo podobný kód stažený do počítače uživatele platformy. Clonable nepřebírá žádnou odpovědnost za platformy nebo materiály poskytované třetími stranami, které jsou přístupné prostřednictvím odkazovaných stránek. Clonable neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně těchto třetích stran, jejich obsahu nebo platformy a nenese za ně žádnou odpovědnost. Jakékoli jednání uživatelů s takovými třetími stranami je na jejich vlastní riziko. Správci, hostitelé, účastníci, moderátoři a další třetí strany nejsou autorizovanými mluvčími společnosti Clonable a jejich názory nemusí nutně odrážet názory společnosti Clonable. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese Clonable žádnou odpovědnost v souvislosti s materiály vyplývajícími z práv duševního vlastnictví, pomluvy, ochrany soukromí, publicity, obscénnosti nebo jiných zákonů. Clonable se rovněž zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s použitím, zneužitím, ztrátou, změnou nebo nedostupností jakéhokoli materiálu. Clonable nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vám může vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet nebo informace o účtu v souvislosti s platformou, ať už s vaším vědomím nebo bez něj.

Omezení odpovědnosti

Stránka Clonable, její akcionáři, její vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, partneři, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé v žádném případě nenesou vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé, následné nebo sankčně nahrazované škody, včetně škod vzniklých v důsledku ztráty používání, dat nebo zisku. bez ohledu na to, zda je možné je předvídat nebo zda byly stránky Clonable na možnost takových škod upozorněny, nebo na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně porušení smlouvy nebo záruky, nedbalosti nebo jiného deliktu, nebo jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z používání platformy nebo obsahu nebo přístupu k nim nebo v souvislosti s nimi. Žádné ustanovení Podmínek neomezuje ani nevylučuje odpovědnost Clonableza hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení Clonable nebo jejích zaměstnanců nebo za smrt či zranění osob. Clonable'celková odpovědnost a odpovědnost jejích akcionářů, přidružených společností, poskytovatelů licencí a dodavatelů podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude omezena na měsíční splatnou částku uvedenou ve smlouvě mezi Clonable a vámi. Toto omezení se použije i v případě, že společnost Clonable byla upozorněna na možnost vzniku takových škod, a bez ohledu na to, že došlo k selhání základního účelu jakéhokoli omezeného prostředku nápravy.

Závazek k ochraně vlastnických informací

Berete na vědomí, že Clonable má výhradní právo, vlastnické právo a zájem na duševním vlastnictví týkajícím se platformy a služeb Clonable. "Duševním vlastnictvím" se rozumí autorská práva, morální práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, nekalá soutěž a veškerá další duševní a vlastnická práva, mimo jiné včetně práv vyplývajících ze Služeb Clonable a Platformy. Berete na vědomí, že nemáte žádné právo, nárok ani zájem na duševním vlastnictví v Platformě, včetně jakéhokoli obsahu vyplývajícího z víceúčelové překladatelské služby, která vám umožňuje převést vaše místní stránky na vícejazyčné webové stránky, kromě práva používat toto duševní vlastnictví v Platformě, jak je výslovně uvedeno v této smlouvě. Učiníte veškeré nezbytné kroky k ochraně práv Clonable uvedených v tomto odstavci 16 a na žádost Clonable podniknete veškeré kroky nezbytné k ochraně vlastnictví těchto práv Clonable, mimo jiné včetně vyhotovení všech dokumentů.

Ukončení a změna služby Clonable

Souhlasíte s tím, že můžeme dle vlastního uvážení ukončit vaše heslo, účet (nebo jeho část) nebo používání služby Clonable a platformy a odstranit a zlikvidovat jakékoli materiály v rámci platformy, a to z jakéhokoli důvodu, mimo jiné pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem této smlouvy. Váš účet také zrušíme, pokud obdržíme spolehlivé informace o vašem porušení jakéhokoli zákona, a budeme v těchto záležitostech spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Můžeme také podle vlastního uvážení kdykoli ukončit poskytování služby Clonable nebo její části, a to s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu k platformě podle jakéhokoli ustanovení smlouvy může být provedeno bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme okamžitě deaktivovat nebo odstranit váš účet a všechny související informace a soubory ve vašem účtu a/nebo zabránit jakémukoli dalšímu přístupu k těmto souborům nebo službě Clonable. Dále souhlasíte s tím, že vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakékoli ukončení vašeho přístupu k platformě. Vyhrazujeme si právo kdykoli a čas od času, dočasně nebo trvale, zcela nebo zčásti: (a) upravit nebo ukončit Službu Clonable, mimo jiné včetně (i) omezení doby, po kterou jsou Služby Clonable dostupné, (ii) omezení povoleného používání Služby Clonable a (iii) omezení nebo ukončení práva Uživatele používat Službu Clonable, a to s předchozím oznámením nebo bez něj; (b) účtovat poplatky v souvislosti s používáním Služby Clonable; (c) měnit a/nebo rušit jakékoli poplatky účtované v souvislosti se Službou Clonable; a/nebo (d) nabízet příležitosti některým nebo všem Uživatelům Služby Clonable. Souhlasíte s tím, že ani my, ani žádná z našich přidružených společností nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení Služby Clonable, ať už celé nebo její části, nebo jakékoli služby, obsahu nebo funkce nabízené prostřednictvím Platformy. Pokud nás upozorníte na porušení těchto pokynů, můžeme zrušit vaše registrační oprávnění a/nebo podniknout jakékoli jiné vhodné kroky k jejich prosazení. Dále můžeme podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu ukončit váš účet nebo účast na jakékoli funkci služby a platformy Clonable. Clonable'Zásady vracení peněz a zrušení účtu jsou součástí a jsou začleněny do podmínek služby Clonable (klikněte zde pro Zásady vracení peněz a zrušení účtu). Jako podmínku registrace na Clonable a používání služeb Clonable výslovně potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili Zásady vracení peněz a storna a souhlasíte s tím, že se budete řídit jejich podmínkami. Pokud kdykoli nesouhlasíte se Zásadami vracení peněz a storna nebo s jakoukoli jejich částí, je vaším jediným opravným prostředkem ukončení veškerého používání služeb Clonable a zrušení vašeho účtu. Vezměte však na vědomí, že všechny transakce, které proběhly před datem takového ukončení, se budou plně řídit podmínkami Zásad pro vracení peněz a storno.

Chování uživatelů

Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat k platformě ani se o to pokoušet jinými prostředky než prostřednictvím rozhraní poskytnutého Clonable, ani nebudete obcházet žádná omezení přístupu nebo používání stanovená Clonable, která mají zabránit určitému používání platformy.

Souhlasíte s tím, že nebudete Platformu používat, ani nebudete podporovat či umožňovat ostatním, aby ji používali k:

 • Sdílet materiály, které jsou nezákonné, škodlivé, výhružné, urážlivé, nezákonné, hanlivé, pomlouvačné, vulgární, obscénní, dětské pornografické, oplzlé, vulgární, narušující soukromí jiných osob, nenávistné nebo rasově, etnicky či jinak nevhodné;
 • Pronásledování, zastrašování a/nebo obtěžování jiné osoby;
 • Podněcování ostatních k násilí;
 • Jakýmkoli způsobem poškozovat nezletilé;
 • Sdílet materiály, které nejste oprávněni sdílet na základě zákona nebo smluvního či svěřeneckého vztahu;
 • sdílet materiál, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
 • falešně se vydávat za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svou příslušnost k osobě nebo subjektu;
 • používat platformu nebo materiály takovým způsobem, aby uživatel nabyl dojmu, že je v přímém kontaktu s Clonable;
 • Sdílet materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
 • přistupovat k platformě nebo ji používat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit jakýkoli server Clonable nebo sítě připojené k jakémukoli serveru Clonable;
 • úmyslně nebo neúmyslně narušovat nebo přerušovat činnost platformy nebo porušovat jakékoli zákony týkající se přístupu k platformě nebo jejího používání, porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených k platformě nebo se zapojovat do jakékoli činnosti zakázané Smlouvou;
 • narušit bezpečnost platformy, materiálů, účtů, hesel, serverů nebo sítí připojených k platformě nebo přístupných prostřednictvím platformy nebo jakýchkoli přidružených nebo propojených stránek nebo jinak způsobit jejich poškození;
 • narušovat, bránit nebo bránit ostatním uživatelům v používání nebo využívání platformy nebo materiálů nebo jakýchkoli jiných přidružených nebo propojených stránek, platforem nebo obsahu;
 • Přístup nebo pokus o přístup k jakémukoli Materiálu, ke kterému nemáte oprávnění, nebo jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím Platformy;
 • Reprodukovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat ke komerčním účelům jakoukoli část Materiálů, používání Platformy nebo Materiálů nebo přístup k Platformě nebo Materiálům;
 • Hostování platformy na základě předplatného nebo jiným způsobem bez povolení od Clonable, včetně související aplikace, umožnit třetí straně používat platformu k vytváření, přenosu nebo ochraně jakéhokoli materiálu;
 • podvádění, pomlouvání nebo jiné porušování zákonných práv (například práva na soukromí a publicitu) jiných osob; nebo
 • účastnit se jiného chování, které je podle uvážení Clonable považováno za nevhodné, nezákonné nebo nepřípustné.

Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy, což je podmínkou používání služby Clonable.

Abychom mohli chránit kvalitu našich produktů a služeb, opravňujete tímto naše zaměstnance a zástupce k přístupu k vašemu účtu a údajům z jakéhokoli důvodu, a to podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si také právo, ale nepřebíráme odpovědnost, monitorovat nebo kontrolovat vaše chování při používání služby a platformy Clonable. Vaše používání služby a platformy Clonable podléhá všem platným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům. Dále berete na vědomí, že jste zodpovědní za získání nebo poskytnutí všech přístupových linek, telefonního a počítačového vybavení (včetně modemu) nebo jiných zařízení nezbytných pro přístup k platformě a za zaplacení všech souvisejících poplatků.

Otázky příslušnosti

Clonable Platforma je řízena a provozována společností Clonable z Nizozemska a není určena k tomu, aby podléhala zákonům nebo jurisdikci jakéhokoli jiného území než státu Nizozemsko. Clonable neprohlašuje ani nezaručuje, že služba a platforma Clonable nebo jakákoli její část je vhodná nebo dostupná pro použití v jakékoli konkrétní jurisdikci. Ti, kteří se rozhodnou k platformě přistupovat, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní riziko a jsou odpovědní za dodržování všech místních zákonů, pravidel a předpisů. Dostupnost platformy můžeme kdykoli a podle vlastního uvážení zcela nebo zčásti omezit na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci, kterou si zvolíme.

Oznámení

Clonable vás může upozornit e-mailem, zveřejněním na platformě nebo jinými přiměřenými prostředky. Musíte podat písemné oznámení na adresu Clonable prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem výslovně stanoveným na adrese Clonable. Clonable může prostřednictvím služby Clonable vysílat, distribuovat nebo zobrazovat oznámení nebo zprávy, aby vás informovala o změnách smlouvy, služby a platformy Clonable, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zajímavých záležitostech. Jakékoli takové vysílání, šíření nebo zobrazování informací představuje oznámení pro vás.

Rozhodné právo a další všeobecné podmínky

Tato smlouva nezakládá a ani nesmí být vykládána tak, že zakládá partnerský vztah, vztah společného podniku, vztah zaměstnavatele a zaměstnance, vztah zastoupení nebo vztah franchisora a franchisanta mezi vámi a Clonable. Smlouva se řídí a vykládá v souladu s nizozemským právem bez ohledu na kolizní normy. Tato smlouva a veškeré další dohody z ní vyplývající se řídí nizozemským právem. Souhlasíte s tím, že veškeré právní nebo soudní spory vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou podávány pouze u soudů ve městě s'Hertogenbosch, a tímto souhlasíte a podřizujete se osobní příslušnosti těchto soudů pro rozhodování takových sporů a vzdáváte se jakékoli námitky týkající se příslušnosti, místa konání nebo nevhodného soudu pro tyto soudy. Souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající z vašeho používání služby a platformy Clonable nebo Smlouvy musí být podán do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku nebo důvodu žaloby, jinak bude navždy promlčen, bez ohledu na promlčecí lhůty nebo jiné zákony, které by tomu bránily. Pokud v této lhůtě Clonable neprosadí nebo neuplatní jakékoli ustanovení Smlouvy nebo související právo, neznamená to, že se tohoto práva nebo ustanovení vzdává. Pokud je některé ustanovení Smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Clonable může kdykoli postoupit Smlouvu, ať už zcela nebo částečně, a to s upozorněním nebo bez něj. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Clonable nesmíte postoupit, převést nebo poskytnout sublicenci na tuto smlouvu nebo na jakákoli svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo neplnění povinností podle této smlouvy ze strany kterékoli strany se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění povinností. Nadpisy, popisky nebo názvy odstavců v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění čtenáře a v žádném případě nedefinují ani nevysvětlují žádný odstavec nebo ustanovení této smlouvy. Tato smlouva je úplnou dohodou mezi vámi a Clonable ohledně předmětu této smlouvy a nesmí být z vaší strany měněna. Tato smlouva bude platit ve prospěch nástupců, postupníků a nabyvatelů licence na Clonable. Bez omezení souhlasíte s tím, že tištěná verze Smlouvy a jakéhokoli oznámení učiněného v elektronické podobě je přípustná v soudních nebo správních řízeních založených na Smlouvě nebo s ní souvisejících ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě.

Autorská práva a upozornění na autorská práva

Respektujeme duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby se chovali stejně. Za vhodných okolností a podle našeho uvážení můžeme zrušit účty uživatelů, kteří porušují práva duševního vlastnictví jiných osob. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který porušuje autorská práva, poskytněte prosím našemu zástupci pro autorská práva následující informace:

 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 • popis díla chráněného autorským právem, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno.
 • popis místa, kde se na platformě nachází materiál, který byl podle vašeho tvrzení porušen;
 • vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné užití není povoleno vlastníkem autorských práv, vaším zástupcem nebo zákonem, a
 • vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Změny dohody

Clonable si vyhrazuje právo změnit tuto smlouvu podle vlastního uvážení a veškeré změny budou účinné okamžitě po zveřejnění. Takové změny oznámíme zveřejněním revidovaného návrhu Smlouvy na Platformě. Kdy byla Smlouva naposledy revidována, můžete zjistit zobrazením položky "Naposledy revidováno dne" v dolní části této stránky. Pokračováním v používání Platformy po takových změnách se má za to, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud s podmínkami Smlouvy nebo jejími změnami nesouhlasíte, přestaňte prosím tuto platformu používat.

Poslední revize provedena dne 08. května 2023